Utbildningar för sjukgymnaster och läkare

Orthopaedic Medicine International

* i.m.c. arrangerar OMI-kurser (både basic och advanced).
För kursinformation och anmälan vänligen se www.ominorden.com

Orthopaedic Medicine International® (OMI) eller OMI Global® är en internationell organisation som startade 1989. Organisationen består av ett internationellt lärarteam (läkare och sjukgymnaster) som arbetat tillsammans med den engelska läkaren James H. Cyriax sedan 1982 med att undervisa och utveckla ortopedmedicinska kriterier.


Det ortopedmedicinska systemet är baserat på dr Cyriax banbrytande arbete inom diagnostik och behandling. Som underlag finns närmare 40 års tolkning av kliniska bilder med tillhörande symtom från samtliga leder i kroppen. Systemet är ständigt under utveckling för att vara aktualiserat med hänsyn till dagens forskning och vetenskap.


Doctor James H. Cyriax (1904-1985) MD. M.R.C.P London, hängav sitt liv till att utveckla ett kliniskt examinations- och behandlingssystem i ortopedisk medicin. Han skapade ett funktionellt testsystem baserat på selektiv tension samt en exakt beskrivning av den struktur som var affekterad. Den beskrivning av kliniska syndrom utifrån de kliniska bilder som är grundläggande för varje diagnos, måste anses som genial och unik.
Dr Cyriax var utnämnd hedersmedlem i Ortopedisk medicin vid St Thomas´s Hospital och St Andrew´s Hospital i London, British Arways och Ministry of Aviation.
Han var Visiting Professor i Ortopedisk medicin vid University of Rochester, Medical center, New York. Han var även hedersmedlem i olika organisationer i Tjeckoslovakien, Frankrike, Irland, Norge och Sverige. Han har undervisat i de flesta länder i Europa samt USA, Australien, Kanada, Sydafrika och Nya Zeeland.

Utbildning

OMI bedriver i dag utbildning i sex europeiska länder samt Kanada, Brasilien och USA.
Utbildningen i Skandinavien är under snabb utveckling och längst har man kommit i Norge där denna ingår som kurs i grundutbildningen för läkare, samt som en vidareutbildning inom specialistområdena allmän medicin och fysikalisk medicin för redan färdiga läkare.
Utbildningen är för övrigt godkänd som egen specialistkompetens för sjukgymnaster i Norge.
OMI är på stark frammarsch i Sverige men är fortfarande väldigt litet om man jämför med till exempel Norge, Belgien, Holland och England.


Utbildningen riktar sig både till läkare och sjukgymnaster som en samverkansutbilding för att skapa behandlingsteam, där man har en hög kompetens i diagnostik och behandling av smärtsymtom från rörelseapparaten.
I Sverige ges utbildningen i form av ett modulsystem. Varje modul omfattar 3-5 dagar och behandlar en viss del av kroppen. Sammanlagt lärarledd undervisning uppgår till ca 417 timmar. Därtill kommer repetitionsträffar. Total utbildningstid 3-5 år. Under den tiden avlägger man två examen, en efter "Basic course" (1,5 – 2,5 år) och en efter "Advanced course" (1,5 – 2,5 år), både skriftligt och muntligt.
Utbildningen är standardiserad och innehållet är detsamma oavsett om den bedrivs i Sverige eller utomlands.
"Basic course" motsvarar steg 2 och "Advanced course" steg 3 inom OMT.


Lärarteamet består av fem läkare och 12 sjukgymnaster; samtliga med högre examen i ortopedisk medicin samt "International Teacher Certifikate". Lärarexamen tar ca två år efter genomgången "Basic"- och "Advanced course".
Lärarteamet undervisar på sju språk; holländska, franska, engelska, tyska, italienska, norska och svenska.

Klinisk ortopedisk undersökning

OMI-systemet lägger stor vikt vid en grundlig och systematisk anamnes. Vid diagnostiseringen blir anamnesen värderad tillsammans med den kliniska undersökningen som består av ett antal systematiska standardiserade tester.

Gemensamt för varje led vid en basexamination är:

* Ett litet antal tester.
* Tester som avser att testa den struktur vi avser att testa.
* Tester som ger mesta möjliga information.
* Tester som vi kan tolka.
* Tester som är okomplicerade och som därför har mycket god interbedömarreliabilitet.

Klinisk ortopedisk behandling

Rätt diagnos är en förutsättning för adekvat behandling. Vid diagnostisering, bl.a via verifiering med lokalanestesi, och behandling är det viktigt med ett samarbete mellan läkare och sjukgymnast med samma kunskapsbakgrund.
Nedan följer en sammanfattning av de behandlingsmetoder som används, antingen enskilt eller i kombination:

Tvära friktioner

Tvära friktioner är en specifik massageteknik där massagen går tvärs över fibrernas riktning. Avsikten är att skapa normal rörlighet mellan fibrerna i den skadade strukturen. Tekniken ger bättre genomblödning och smärtlindring samt modellerar ärrvävnaden.

Mobilisering och manipulation

När rörligheten i en led är nedsatt p.g.a. ärrvävnad, kapsulär kontraktur, fritt intraartikulärt fragment (ledmus) eller diskprotrusion och patienten själv inte lyckas återskapa en normal rörlighet med egen mobilisering, kan det vara nödvändigt att använda passiv mobilisering eller manipulation för åstadkomma detta. Passiv mobilisering kännetecknas av upprepade passiva rörelser med varierande utslag som befinner sig innanför den fysiologiska gränsen. Manipulation är ett litet övertryck eller övertöjning med hög hastighet och litet rörelseutslag efter det att leden passivt ställts in i dess normala ytterläge och "slacken" är uttagen. Rörelsen går över den fysiologiska gränsen men stannar innanför det anatomiska rörelseutslaget.

Traktion

Under traktion separeras ledytorna. Traktion används ofta vid s.k "mjuka" diskprotrusioner för reponering av nucleus samt vid artriter då töjning appliceras mot lednära strukturer som kapsel och ligament.

Töjning

Töjning används för att öka rörligheten i led och lednära struktur vid t.ex. höftledsartros och frozen shoulder (adhesiv kapsulit). Töjning används också vid kort muskulatur.

Injektion och infiltration

Läkaren bekräftar oftast först diagnosen med hjälp av lokal anestesi innan infiltration och injektionsbehandlingen börjar. Lokalanestesi eller cortison används som behandling beroende på typ av lesion.
Injektioner används intraartikulärt, mellan senor, senskidor och runt nerver.
Infiltrationer används för senor, ligament och bursor där man försöker fördela preparatet i vävnaden.
Epidurala injektioner med lokalanestesi och/eller cortison ges vid lumbal problematik med neurologiska bortfall, eller kroniska ryggbesvär som inte svarar på annan behandling. I klinisk ortopedisk medicin utförs injektionen via den sacrala hiatuskanalen.
Nervblockader används för att lindra kroniska smärtor längs nervroten.

Sklerosering

Vid sklerosering används ett starkt irriterande preparat för att få en lokal irritation med förstärkning av ärrvävnad och för att stoppa självunderhållande inflammatoriska processer.
Metoden används vid t.ex. ständigt återkommande ryggsmärtor eller tendiniter.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder i klinisk ortopedisk medicin har för avsikt att förhindra belastningsskador eller om det redan uppstått förhindra vidare utveckling eller återfall efter eventuell framgångsrik behandling. Stor vikt läggs på inlärning av korrekt kroppskontroll/kroppsrörelser/koordination (arbetsteknik), anpassning/inställning av redskap (stol, bord etc.) och arbetsmiljö till människans anatomi och fysiologi.

Annan behandling

Både läkare och sjukgymnaster har grund- och vidareutbildning som ofta medför en kombination av ovanstående med andra behandlingsformer, såsom medicinska preparat, MTT, ryggskola, McKenzie-övningar, elektroterapi etc.

Organisatoriskt samarbete

OMI-Svensk sektion (OMI-S) har ett samarbete med OMI-Global Ltd samt OMI-Norge vad beträffar kursverksamhet.
I södra Sverige finns en delsektion till OMI-S som heter OMI- Örestad med huvudsäte på Idrottsmedicinskt center (i.m.c.) i Malmö.

Internetadresser

• OMI-S: www.omi-s.se
• OMI-Global: www.cyriax.com
• OMI-Norge: www.nffkom.com